IRCyr   Inscriptions of Roman Cyrenaica

SGDI

Sammlung der griechische Dialekt-Inschriften, III.2, Göttingen, 1884-1915; available at Archive.org

4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4859
4863