IRCyr   Inscriptions of Roman Cyrenaica

C.101. Edicts of Augustus

Description: Marble stele, tapering towards the top (w: 0.61-0.54 x h: 2.045 x d: 0.36).
Text: Inscribed on one face.
Letters: Augustan; ave. 0.01.

Date: I-IV: 7-6 BCE; V-VI: 4 BCE

Findspot: Cyrene: Assembly Building: re-used in the floor of a room to the East of that containing C.102.
Original location: Unknown.
Last recorded location: Cyrene Museum.

Interpretive

I
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς
ἐξουσίας ἑπτακαιδέκατον Αὐτοκράτωρ τεσ<σ>ερασκαιδέκατον
( vac. 12) λέγει ( vac. 15)
ἐπειδὴ τοὺς πάντας εὑρίσκω Ῥωμαίους ἐν τῆι περὶ Κυρήνην
5 ἐπαρχήαι πέντε καὶ δέκα καὶ διακoσίους ἐκ πάσης ἡ<λ>ικίας ( vac. 2)
δισχειλίων καὶ πεντακοσίων διναρίων ἢ μείζω τίμησιν ἔχοντας, ( vac. 1)
ἐξ ὧν εἰσιν οἱ κριταί, καὶ ἐν αὐτοῖ{ι}ς τούτοις εἶναί τινας συνωμοσίας
αἱ πρεσβῆαι τῶν ἐκ τῆς ἐπαρχήας πόλεων ἀπω<δ>ύραντο τὰς ἐπιβαρού-
σας τοὺς Ἕλληνας ἐν ταῖς θανατηφόροις δίκαις, τῶν αὐτῶν ἐμ μέρει κα-
10τηγορούντων καὶ μαρτυ-
ρούντων ἀλλήλοις, κἀγὼ δὲ αὐτὸς ἔγνωκα ἀ-
ναιτίους τινὰς τῶι τρόπῳ τούτῳ καταβεβαρημένους καὶ ἐς τὴν ἐσχά-
την ἠγμένους τιμ<ω>ρίαν, ἄχρι ἂν ἡ σύνκλητος βουλεύσηται περὶ τούτου
ἢ ἐγὼ αὐτὸς ἄμεινον εὕρω τι, ( vac. 2) δοκοῦσί μοι καλῶςκαὶ προσηκόντως ποιήσειν
οἱ τὴν Κρητικὴν καὶ Κυρηναϊκὴν ἐπαρχήαν καθέξοντες προτιθέντες ἐν τῆι κατὰ
15Κυρήνην ἐπαρχήιαι τὸν ἴσον ἀριθμὸν Ἑλλήνων κριτῶν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημά-
των ὅσον καὶ Ῥωμαίων, μη<δ>ένα νεώτερον πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν, μήτε Ῥωμαῖο̣ν̣ μή-
τε Ἕλληνα, μη<δ>ὲ ἔλασ<σ>ον ἔχον<τ>α τίμημα καὶ οὐσίαν, ἄν γε εὐπορία τοιούτων ἀν-
θρώπων ἦι, δειναρίων ἑπτακισχειλίων καὶ πεντακοσίων, ἤ, ἂν τούτωι τῶι τρόπωι
μὴ δύνηται συνπληροῦσθαι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀφειλόντων προτίθεσθαι κριτῶν, τοὺς
20 τὸ ἥμισυ καὶ μὴ ἔλασ<σ>ον τούτου τοῦ τιμ<ήμ>ατος ἔχοντας προτιθέτωσαν κριτὰς ἐν
τοῖς θανατηφόροις τῶν Ἑλλήνων κριτηρίοις. ( vac. 4) Ἐὰν δὲ Ἕλλην κρινόμε-
νος, πρὸ μιᾶς ἡμέρας ἢ τὸν κατήγορον ἄρξασθαι λέγειν, δοθείσης ἐξου-
σίας αὐτῷ πότερον ἅπαντας βούλεται κριτὰς αὐτῶι Ῥωμαίους εἶναι ἢ τοὺς
ἡμίσους Ἕλληνας, ἕληται τοὺς ἡμίσεις Ἕλληνας, τότε σηκωθεισῶν τῶν
25 σφαιρῶν καὶ ἐπιγραφέντων αὐταῖς τῶν ὀνομάτων, ἐγ μὲν τοῦ ἑτέρου κλη-
ρωτηρίου τὰ τῶν Ῥωμαίων ὀνόματα, ἐγ δὲ τοῦ ἑτέρου τὰ τῶν Ἑλλήνων κληρο[ύ-]
σθω, ἕως ἂν {ΑΝ} ἐφ’ἑκατέρου γένους ἀνὰ εἴκοσι πέντε ἐκπληρωθῶσιν, ὧν ἀνὰ ἕ-
να ἐξ <ἑ>κατέρου γένους ὁ διώκων, ἂν βούληται, ἀπολεγέτω, τρῖς δὲ ἐξ ἁπάντων
[ὁ] φεύγων, ἐφ’ὧι οὔτε [Ῥ]ωμαίους πάντας οὔ<τ>ε Ἕλληνας πάντας ἀπολέξει· εἶτα οἱ
30 ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν ἀπολυέσθωσαν καὶ φερέτωσαν ἰδίαι μὲν εἰς ἑτέ-
ραν κίστην οἱ Ῥωμαῖοι τὴν ψῆφον, ἰδίαι δὲ οἱ Ἕλληνες εἰς ἑτέραν· εἶτα, γενομένης ἰδί-
αι τῆς διαριθμήσεως τῶν ἑκατέρωθεν ψήφων, ὅ τι ἂν οἱ πλείους ἐξ ἁπάντων δικάσω-
σιν, τοῦτο ἐμφανῶς ὁ στρατηγὸς ἀποφαινέσθω. καὶ ἐπ<εὶ> τοὺς ἀδίκους θανάτους ὡ-
ς <τ>ὸ πολὺ οἱ προσήκον<τ>ες τοῖς ἀπολωλόσιν οὐκ ἀτειμωρήτους περιορῶσιν, εἰκός τέ ἐστιν
35 τοῖς ἐνόχοις μὴ ἐνλίψειν Ἕλληνας κατηγόρους τοὺς δίκην ὑπὲρ τῶν ἀπολωλότων
οἰκήων ἢ πολειτῶν πραξομένους, ( vac. 3) ὀρθῶς καὶ προσηκόντως μοι δοκοῦσιν ποιή-
σειν ὅσοι Κρήτης καὶ Κυρήνης στρατηγήσουσιν, εἰ ἐν τῇ κατὰ Κυρήνην ἐπαρχήαι ὑπὲρ
Ἕλληνος ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ἀναιρέσεως μὴ προσίοιντο κατήγορον Ῥωμαῖον Ἕλλη-
νος, πλὴν εἰ μή τις Ῥωμαιότητι τετειμημένος ὑπέρ τινος τῶν οἰκήων ἢ πο-
40λειτῶν θανάτου δικάζοιτο.( vac. 8)
II
40Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιε-
ρεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ἑπτακαιδέκατον ( vac. 1) λέγει· ( vac. 2) φθόνος ψόγος
τε εἶναι Ποπλίωι Σεξστίωι Σκεύαι οὐκ ὀφείλει, ὅτι Αὖλον Στλάκκιον Λευ-
κίου υἱὸν Μάξιμον καὶ Λεύκιον Στλάκκιον Λευκίου υἱὸν Μακεδόνα καὶ Πόπλι-
ον Λακουτάνιον Ποπλίου ἀπελεύθερον Φιλέρωτα, ἐπειδὴ ἑατοὺς οὗτοι,
45 ὃ πρὸς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν τά τε δημόσια πράγματ<α> ἀνῆκεν, ἐπίστασθαι καὶ
βούλεσθαι εἰπεῖν ἔφησαν, δεσμίους πρός με ἐκ τῆς Κυρηναϊκῆς ἐπαρχήας {Α}
ἀναπεμφθῆναι ἐφρόντισεν· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν Σέξστιος καθηκόντως καὶ ἐ-
πιμελῶς. Λοιπὸν ἐπειδὴ τῶν πρὸς ἐμὲ καὶ τὰ δημόσια πράγματα ἀνηκόν-
των οὐδὲν γεινώσκουσ[ι], [τ]οῦτο δὲ ἐν τῆι ἐπαρχήαι εἶπαν ἑατοὺς πε-
50πλάσθαι καὶ ἐψεῦσθαι φανερὸν ἐποίησάν μοι, ἐλευθερωθέντας
αὐτοὺς ἐκ τῆς παραφυλακῆς ἀφείημι. ( vac. 4) Αὖλον δὲ Στλάκκιον
Μάξιμον, ὃν Κυρηναίων οἱ πρέσβεις αἰτιῶνται ἀνδριάντας ἐκ τῶν
δημοσίων τόπων ἠρκέναι, ἐν οἷς καὶ τὸν ὧι ἡ πόλεις τὸ ἐμὸν ὄνομα ὑπέγραψεν, ἕως
{ς} ἂν περὶ τούτου τοῦ πράγματος διαγνῶ, ἀπελθεῖν ἄνευ τῆς ἐμῆς ἐπιταγῆς κω[π-]
55λύω. ( vac. 8?)
III
55Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας
τὸ ἑπτακαιδέκατον {ι} ( vac. 3) λέγει· ( vac. 6) εἴ τινες ἐκ τῆς Κυρηναϊκῆς ἐπαρχή-
ας πολειτήαι τετείμηνται, τούτους λειτουργεῖν οὐδὲν ἔλασ<σ>ον ἐμ μέρει τῷ τῶν
σώματι κελεύω, ἐκτὸς τ[ο]ύτ{ι}ων οἷς κατὰ νόμον ἢ δόγμα συνκλή<του> <ἢ>
τῶι τοῦ πατρός μου ἐπικρίματι ἢ τῶι ἐμῶι ἀνεισφορία ὁμοῦ σὺν τῆι πολειτήαι
60 δέδοται· ( vac. 5) καὶ τούτους αὐτούς, οἷς ἡ ἀνεισφορία δέδοται, τούτων τῶν πρα-
γμάτων εἶναι ἀτελεῖς ὧν τότε εἶχον ἀρέσκει μοι, ( vac. 1) ὑπὲρ δὲ τῶν ἐπικτήτων
πάντων τελεῖν τὰ γεινόμενα.( vac. 8) ( vac. )
IV

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιε-
ρεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ἑπτακαιδέκατον ( vac. 6) λέγει· ( vac. 4) αἵτινες
ἀμφισβητήσ<ε>ις ἀνὰ μέσον Ἑλλήνων ἔσονται κατὰ τὴν Κυρηναϊκὴν ἐπαρχήαν,
65 ὑπεξειρημένων τῶν ὑποδίκων κεφαλῆς, ὑπὲρ ὧν ὃς ἂν τὴν ἐπαρχήαν διακατέχῃ
αὐτὸς διαγεινώσκειν κ[αὶ] ἱστάναι ἢ συνβούλιον κριτῶν παρέχειν ὀφείλει, ( vac. 5)
ὑπὲρ δὲ τῶν λοιπῶν πραγμάτων πάντων Ἕλληνας κριτὰς δίδοσθαι ἀρέσκει, εἰ μή τις
ἀπαιτούμενος ἢ ὁ εὐθυνόμενος πολείτας Ῥωμαίων κριτὰς ἔχειν βούληται· ὧν δ’ἀνὰ
{να} μέσον ἐκ τοῦδε τοῦ ἐμοῦ ἐπικρίματος Ἕλλην<ε>ς κριταὶ δοθήσονται, κριτὴν δίδοσθαι
70 οὐκ ἀρέσκει ἐ<ξ> ἐκείνης τῆς πόλεως οὐδὲ ἕνα ἐξ ἧς ἂν ὁ διώκων ἢ ὁ εὐθύνων ἔσται ἢ ἐκεῖ-
( vac. 6)νος ὁ {π} ἀπαιτούμενος ἢ ὁ εὐθυνόμενος. ( vac. 16)
( vac. 1 line)
V

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ ( vac. 1) Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος
δημαρχικῆς ἐξουσίας ( vac. 3) ιθ´ ( vac. 1) λέγει·
( vac. 1 line)
δόγμα συνκλήτου τὸ ἐπὶ Γαΐου Καλουισίου καὶ Λευκίου
75Πασσιήνου ὑπάτων κυρωθὲν ἐμοῦ παρόντος καὶ συν-
επιγραφομένου, ἀνῆκον δὲ εἰς τὴν τῶν τοῦ Δήμου τοῦ
Ῥωμαίων συμμάχων ἀσφάληαν, ἵνα πᾶσιν ᾖ γνωστὸν
ὧν κηδόμεθα, πέμπειν εἰς τὰς ἐπαρχήας διέγνων καὶ τῶι
ἐμῶι προγράμματι ὑποτάσσειν, ἐξ οὗ δῆλον ἔσται πᾶσιν
80 τοῖς τὰς ἐπαρχήας κατοικοῦσιν ὅσην φροντίδα ποιούμε-
θα ἐγώ τε καὶ ἡ σύνκλητος τοῦ μηδένα τῶν ἡμῖν ὑποτασ<σ>ο-
μένων παρὰ τὸ προσῆκόν τι πάσχιν ἢ εἰσπράτ<τ>εσθαι.( vac. 6)
VI
( vac. 7) Δόγμα συνκλήτου· ( vac. 9)
ὑπὲρ ὧν Γάϊος Καλουίσιος Σαβεῖνος Λεύκιος Πασσιῆ-
85( vac. 1)νος Ῥοῦφος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο περὶ ὧν ( vac. 1)
( vac. 1) Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ ( vac. 1) Σεβαστός, ἡγεμὼν ( vac. 1) ἡμέτερος,
ἐκ ξυμβουλίου γνώμης ὃ ἐκ τῆς συνκλήτου κληρωτὸν ἔσχεν,
ἀνενεχθῆναι δι’ἡμῶν {ι} πρὸς τὴν βουλὴν ἠθέλησεν, ἀνηκόντων ( vac. 3)
ἐς τὴν τῶν συμμάχων τοῦ Δήμου τοῦ Ῥωμαίων ἀσφάλειαν, ἔδο-
90ξε τῆι βουλῆι· ( vac. 2) τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων δίκας χρημάτων
⟦ΞΕ ΤΗ⟧ ἀπ̣αιτήσεως νομοθετησάντων, ὅπως ῥᾷον οἱ σύμμαχοι ὑ-
πὲρ ὧν ἂν ἀδικηθῶσιν ἐπεξελθεῖν καὶ κομίσασθαι χρήματα ἀφαι-
ρεθέντες δύνωνται, ὄντος δὲ τοῦ γένους τῶν τοιούτων δικασ-
τηρίων ἔστιν ὅτε βαρυτάτου καὶ ἀηδεστάτου αὐτοῖς δι’οὓς ἐγρά-
95φη ὁ νόμος, τῶν ἐπαρχηῶν μακρὰν ἀπεχουσῶν ἕ<λ>κεσθαι μάρτυ-
ρας πένητας ἀνθρώπους καί τινας ἀσθ<ε>νῖς διὰ νόσον ἢ διὰ γῆρας, ἀρέσ-
κει τῆι βουλῆι, ἐάν τινες τῶν συμμάχων μετὰ τὸ γενέσθαι τοῦτο τὸ
δόγμα τῆς συνκλήτου χρήματα δημοσίαι ἢ ἰδίαι πραχθέντες ἀπαι-
τεῖν βουληθῶσιν, χωρὶς τοῦ κεφαλῆς εὐθύνειν τὸν εἰληφότα, καὶ ὑπὲρ
100 τούτων καταστάντες ἐνφανίσωσι τῶν ἀρχόντων τινί, ὧι ἐφεῖται συν[ά-]
γειν τὴν σύγ[κλ]ητον, τούτους τὸν ἄρχοντα ὡς τάχιστα πρὸς τὴν βουλήν
προσαγαγεῖν καὶ συνήγορον, ὃ<ς> ὑπὲρ αὐτῶν ἐρεῖ ἐπὶ τῆς {η} συνκλήτου, ὃν ἂ[ν]
αὐτοὶ αἰτήσωσιν, διδόναι· ἄκων δὲ μὴ συνηγορείτω ὧι ἐκ τῶν νόμων παρ-
αίτησις ταύτης τῆς λειτουργίας δέδοται. ( vac. 3) Ὧν ἂν ἐν τῇ συνκλήτωι αἰ-
105τίας ἐπιφέρουσιν, ἀκουσθῶσιν, ὅπως ἄρχων, ὃς ἂν αὐτοῖς πρόσοδον εἰς τὴν
σύνκλητον δῶι, αὐθημερὸν παρούσης τῆς βουλῆς, ὥστε μὴ ἐλάττους διακο-
σίων εἶναι, κληρούσθωι ἐκ πάντων τῶν ὑπατικῶν τῶν ἢ ἐπ’αὐτῆς τῆς Ῥώμης
[ἢ] ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπ{τ}ὸ τῆς πόλεως ὄντων τέσσαρ<α>ς· ὁμοίως ἐκ τῶν στρατη-
[γ]ικῶν πάντων τῶν ἐπ’αὐτῆς τῆς Ῥώμης ἢ ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπὸ τῆς πόλε-
110[ω]ς ὄντων τρῖς· ὁμοίως ἐκ τῶν ἄλλων συνκλητικῶν ἢ οἷς ἐπὶ τῆς συνκλήτου γνώ-
μην ἀποφαίνεσθαι ἔξεστιν πάντων, οἳ ἂν τότε ἢ ἐπὶ Ῥώμης ἢ ἔνγειον εἴκοσι
μειλίων τῆς πόλεως ὦσιν, δύο· κληρούσθω δὲ μηθένα, ὃς ἂν ἑβ<δ>ομήκοντα ἢ
πλείω ἔτη γεγονὼς ἦι ἢ ἐπ’ἀρχῆς ἢ ἐπ’ἐξουσίας τεταγμένος ἢ ἐπιστάτης κριτη-
ρίου ἢ ἐπιμελητὴς σειτομετρίας ἢ ὃν ἂν νόσος κωλύηι ταύτην τὴν λειτουργίαν
115 λειτουργεῖν ἀντικρὺς τῆς συνκλήτου ἐξομοσάμενος καὶ δοὺς ὑπὲρ τούτου
τρεῖς ὀμνύντας τῆς βουλῆς ἄνδρας, ἢ ὃς ἂν συνγενείαι ἢ οἰκηότητι προσή-
κηι αὐτῶι ὥστε νόμωι Ἰουλίωι τῶι δικαστικῶι μαρτυρεῖν ἐπὶ δημοσίου δικαστη-
ρίου <ἄ>κων μὴ ἀναγκάζεσθαι, ἢ ὃν ἂν ὁ εὐθυνόμενος ὀμόσηι ἐπὶ τῆς συνκλήτου
ἐχθρὸν ἑατῶι εἶναι, μὴ <π>λείονας δὲ ἢ τρεῖς ἐξομνύσθω. ( vac. 6) Οἳ ἂν ἐννέα τοῦ-
120τον τὸν τρόπον λάχωσιν, ἐκ τούτων ἄρχων, ὃς ἂν τὸν κλῆρον ποιήσηται, φροντι-
ζέτω, ὅπως ἐντὸς δυεῖν ἡμερῶν οἱ τὰ χρήματα μεταπορευόμενοι καὶ ἀφ’οὗ ἂν
μεταπορεύωνται ἀνὰ μέρος ἀπολέγωνται, ἕως ἂν πέντε ὑπολειφθῶσιν.( vac. 4)
Ὃς ἂν τῶν κριτῶν τούτων, πρὶν ἂν κριθῆι τὸ πρᾶγμα, ἀποθάνηι, ἢ ἄλλη τις αἰτία διακωλύ-
σῃ αὐτὸν κρίνειν, οὗ ἂν παραίτησις δοκιμασθῆι, ὀμοσάντων πέντε ἀνδρῶν τῶν ἐ-
125κ τῆς βουλῆς, τότε ὁ ἄρχων παρόντων τῶν κριτῶν καὶ τῶν τὰ χρήματα μεταπορευ-
ομένων καὶ τούτου παρ’οὗ ἂν μεταπορεύωνται, ἐπικληρούσθω ἐκ τούτων τῶν
ἀνδρῶν, οἳ ἂν τῆς αὐτῆς τάξεως ὦσιν, καὶ τὰς αὐτὰς ἄρξαντ<ε>ς ἀρχὰς, ἣν ἂν τύ-
χῃ ἄρξας ἐκεῖνος εἰς τοῦ τὸν τόπον ἐπικληροῦται, ἐφ’ὧι μὴ ἐπικληρώ-
σεται ἄνδρα ὃν κληροῦσθαι κατὰ τοῦ εὐθυνομένου τούτῳ τῷ δόγματι τῇ συν-
130κλήτῳ οὐκ ἔξεστιν. ( vac. 5) οἱ δὲ αἱρεθέντες κριταὶ περὶ τούτων μόνον ἀκουέ-
τωσαν καὶ διαγεινωσκέτωσαν περὶ ὧν ἄν τις εὐθύνηται δημοσίαι ἢ ἰδίαι νε-
νοσφισμένος ( vac. 5), καὶ ὅσον ἂν κεφάλαιον χρήματος οἱ εὐθύνοντες ἀποδε<ί>-
ξωσιν ἀπενηνέχθαι ἑαυτῶν ἰδία δημοσίαι, τοσοῦτον ἀποδιδόναι κελευέτω-
σαν, ἐφ’ὧι ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν οἱ κριταὶ κρινοῦσιν. ( vac. 5) Οὓς ἂν δέῃ ὑπὲρ
135 τούτων διαγεινώσκειν καὶ γνώμην ἀποφαίνεσθαι, οὗτοι μέχρι ὅτου ἂν διαγνῶσιν καὶ
τὴν γνώμην ἀποφήνωνται πάσης λειτουργίας δημοσίας ἐκτὸς ἱερῶν δημοσί-
ων παρίσθωσαν. ( vac. 5) Ἀρέσκειν δὲ τῆι βουλῆι τὸν ἄρχοντα τὸν τὴν κλήρωσιν
τῶν δικαστῶν ποιήσαντα ἤ, εἰ μὴ οὗτος δύναιτο, τῶν ὑπάτων τόν τε προηγοροῦν-
τα ταύτης τῆς διαίτης προΐστασθαι καὶ καταγγέλ<λ>ιν μάρτυσιν τοῖς ἐπὶ τῆς Ἰτα-
140λίας οὖσιν ἐ<ξ>ουσίαν διδόναι, ἐφ’ὧι τῶι μὲν ἰδίαι τι μεταπορευομένωι μὴ πλείο- ( vac. 1)
σιν πέντε, τοῖς δὲ δημοσίαι μὴ πλείοσιν <δ>έκα καταγγεῖλαι ἐπιτρέψει. ( vac. 10?)
Ὁμοίως ἀρέσκειν τῆι βου<λ>ῆι κριτάς, οἳ ἂν ἐκ τούτου τοῦ <δόγματος> ( vac. 25)
λάχωσιν, καθ’ὃ ἂν αὐτῶν ἑκάστωι δόξηι, ἀναφανδὸν {ο} ( vac. 22)
ἀποφαίνεσθαι, καί, ὃ ἂν οἱ πλείους ἀποφήνωνται, ἐᾶν.( vac. 23)

Diplomatic

I
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΣΕΒΑΣΤΟΣΑΡΧΙΕΡΕΥΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΤΕΣΕΡΑΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ
                        ΛΕΓΕΙ                              
ΕΠΕΙΔΗΤΟΥΣΠΑΝΤΑΣΕΥΡΙΣΚΩΡΩΜΑΙΟΥΣΕΝΤΗΙΠΕΡΙΚΥΡΗΝΗΝ
5ΕΠΑΡΧΗΑΙΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΚΑΙΔΙΑΚOΣΙΟΥΣΕΚΠΑΣΗΣΗΙΚΙΑΣ    
ΔΙΣΧΕΙΛΙΩΝΚΑΙΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝΔΙΝΑΡΙΩΝΗΜΕΙΖΩΤΙΜΗΣΙΝΕΧΟΝΤΑΣ  
ΕΞΩΝΕΙΣΙΝΟΙΚΡΙΤΑΙΚΑΙΕΝΑΥΤΟΙΙΣΤΟΥΤΟΙΣΕΙΝΑΙΤΙΝΑΣΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
ΑΙΠΡΕΣΒΗΑΙΤΩΝΕΚΤΗΣΕΠΑΡΧΗΑΣΠΟΛΕΩΝΑΠΩΥΡΑΝΤΟΤΑΣΕΠΙΒΑΡΟΥ
ΣΑΣΤΟΥΣΕΛΛΗΝΑΣΕΝΤΑΙΣΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΙΣΔΙΚΑΙΣΤΩΝΑΥΤΩΝΕΜΜΕΡΕΙΚΑ
10ΤΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝΚΑΙΜΑΡΤΥ
ΡΟΥΝΤΩΝΑΛΛΗΛΟΙΣΚΑΓΩΔΕΑΥΤΟΣΕΓΝΩΚΑΑ
ΝΑΙΤΙΟΥΣΤΙΝΑΣΤΩΙΤΡΟΠΩΤΟΥΤΩΚΑΤΑΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΥΣΚΑΙΕΣΤΗΝΕΣΧΑ
ΤΗΝΗΓΜΕΝΟΥΣΤΙΜΡΙΑΝΑΧΡΙΑΝΗΣΥΝΚΛΗΤΟΣΒΟΥΛΕΥΣΗΤΑΙΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥ
ΗΕΓΩΑΥΤΟΣΑΜΕΙΝΟΝΕΥΡΩΤΙ    ΔΟΚΟΥΣΙΜΟΙΚΑΛΩΣΚΑΙΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣΠΟΙΗΣΕΙΝ
ΟΙΤΗΝΚΡΗΤΙΚΗΝΚΑΙΚΥΡΗΝΑΙΚΗΝΕΠΑΡΧΗΑΝΚΑΘΕΞΟΝΤΕΣΠΡΟΤΙΘΕΝΤΕΣΕΝΤΗΙΚΑΤΑ
15ΚΥΡΗΝΗΝΕΠΑΡΧΗΙΑΙΤΟΝΙΣΟΝΑΡΙΘΜΟΝΕΛΛΗΝΩΝΚΡΙΤΩΝΕΚΤΩΝΜΕΓΙΣΤΩΝΤΙΜΗΜΑ
ΤΩΝΟΣΟΝΚΑΙΡΩΜΑΙΩΝΜΗΕΝΑΝΕΩΤΕΡΟΝΠΕΝΤΕΚΑΙΕΙΚΟΣΙΕΤΩΝΜΗΤΕΡΩΜΑΙ..ΜΗ
ΤΕΕΛΛΗΝΑΜΗΕΕΛΑΣΟΝΕΧΟΝΑΤΙΜΗΜΑΚΑΙΟΥΣΙΑΝΑΝΓΕΕΥΠΟΡΙΑΤΟΙΟΥΤΩΝΑΝ
ΘΡΩΠΩΝΗΙΔΕΙΝΑΡΙΩΝΕΠΤΑΚΙΣΧΕΙΛΙΩΝΚΑΙΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝΗΑΝΤΟΥΤΩΙΤΩΙΤΡΟΠΩΙ
ΜΗΔΥΝΗΤΑΙΣΥΝΠΛΗΡΟΥΣΘΑΙΟΑΡΙΘΜΟΣΤΩΝΟΦΕΙΛΟΝΤΩΝΠΡΟΤΙΘΕΣΘΑΙΚΡΙΤΩΝΤΟΥΣ
20ΤΟΗΜΙΣΥΚΑΙΜΗΕΛΑΣΟΝΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΙΜΑΤΟΣΕΧΟΝΤΑΣΠΡΟΤΙΘΕΤΩΣΑΝΚΡΙΤΑΣΕΝ
ΤΟΙΣΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΡΙΤΗΡΙΟΙΣ        ΕΑΝΔΕΕΛΛΗΝΚΡΙΝΟΜΕ
ΝΟΣΠΡΟΜΙΑΣΗΜΕΡΑΣΗΤΟΝΚΑΤΗΓΟΡΟΝΑΡΞΑΣΘΑΙΛΕΓΕΙΝΔΟΘΕΙΣΗΣΕΞΟΥ
ΣΙΑΣΑΥΤΩΠΟΤΕΡΟΝΑΠΑΝΤΑΣΒΟΥΛΕΤΑΙΚΡΙΤΑΣΑΥΤΩΙΡΩΜΑΙΟΥΣΕΙΝΑΙΗΤΟΥΣ
ΗΜΙΣΟΥΣΕΛΛΗΝΑΣΕΛΗΤΑΙΤΟΥΣΗΜΙΣΕΙΣΕΛΛΗΝΑΣΤΟΤΕΣΗΚΩΘΕΙΣΩΝΤΩΝ
25ΣΦΑΙΡΩΝΚΑΙΕΠΙΓΡΑΦΕΝΤΩΝΑΥΤΑΙΣΤΩΝΟΝΟΜΑΤΩΝΕΓΜΕΝΤΟΥΕΤΕΡΟΥΚΛΗ
ΡΩΤΗΡΙΟΥΤΑΤΩΝΡΩΜΑΙΩΝΟΝΟΜΑΤΑΕΓΔΕΤΟΥΕΤΕΡΟΥΤΑΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΛΗΡΟ[.-]
ΣΘΩΕΩΣΑΝΑΝΕΦΕΚΑΤΕΡΟΥΓΕΝΟΥΣΑΝΑΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕΕΚΠΛΗΡΩΘΩΣΙΝΩΝΑΝΑΕ
ΝΑΕΞΚΑΤΕΡΟΥΓΕΝΟΥΣΟΔΙΩΚΩΝΑΝΒΟΥΛΗΤΑΙΑΠΟΛΕΓΕΤΩΤΡΙΣΔΕΕΞΑΠΑΝΤΩΝ
[.]ΦΕΥΓΩΝΕΦΩΙΟΥΤΕ[.]ΩΜΑΙΟΥΣΠΑΝΤΑΣΟΥΕΕΛΛΗΝΑΣΠΑΝΤΑΣΑΠΟΛΕΞΕΙΕΙΤΑΟΙ
30ΑΛΛΟΙΠΑΝΤΕΣΕΠΙΤΗΝΨΗΦΟΦΟΡΙΑΝΑΠΟΛΥΕΣΘΩΣΑΝΚΑΙΦΕΡΕΤΩΣΑΝΙΔΙΑΙΜΕΝΕΙΣΕΤΕ
ΡΑΝΚΙΣΤΗΝΟΙΡΩΜΑΙΟΙΤΗΝΨΗΦΟΝΙΔΙΑΙΔΕΟΙΕΛΛΗΝΕΣΕΙΣΕΤΕΡΑΝΕΙΤΑΓΕΝΟΜΕΝΗΣΙΔΙ
ΑΙΤΗΣΔΙΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣΤΩΝΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝΨΗΦΩΝΟΤΙΑΝΟΙΠΛΕΙΟΥΣΕΞΑΠΑΝΤΩΝΔΙΚΑΣΩ
ΣΙΝΤΟΥΤΟΕΜΦΑΝΩΣΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣΑΠΟΦΑΙΝΕΣΘΩΚΑΙΕΠΤΟΥΣΑΔΙΚΟΥΣΘΑΝΑΤΟΥΣΩ
ΣΟΠΟΛΥΟΙΠΡΟΣΗΚΟΝΕΣΤΟΙΣΑΠΟΛΩΛΟΣΙΝΟΥΚΑΤΕΙΜΩΡΗΤΟΥΣΠΕΡΙΟΡΩΣΙΝΕΙΚΟΣΤΕΕΣΤΙΝ
35ΤΟΙΣΕΝΟΧΟΙΣΜΗΕΝΛΙΨΕΙΝΕΛΛΗΝΑΣΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΤΟΥΣΔΙΚΗΝΥΠΕΡΤΩΝΑΠΟΛΩΛΟΤΩΝ
ΟΙΚΗΩΝΗΠΟΛΕΙΤΩΝΠΡΑΞΟΜΕΝΟΥΣ      ΟΡΘΩΣΚΑΙΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣΜΟΙΔΟΚΟΥΣΙΝΠΟΙΗ
ΣΕΙΝΟΣΟΙΚΡΗΤΗΣΚΑΙΚΥΡΗΝΗΣΣΤΡΑΤΗΓΗΣΟΥΣΙΝΕΙΕΝΤΗΚΑΤΑΚΥΡΗΝΗΝΕΠΑΡΧΗΑΙΥΠΕΡ
ΕΛΛΗΝΟΣΑΝΔΡΟΣΗΓΥΝΑΙΚΟΣΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣΜΗΠΡΟΣΙΟΙΝΤΟΚΑΤΗΓΟΡΟΝΡΩΜΑΙΟΝΕΛΛΗ
ΝΟΣΠΛΗΝΕΙΜΗΤΙΣΡΩΜΑΙΟΤΗΤΙΤΕΤΕΙΜΗΜΕΝΟΣΥΠΕΡΤΙΝΟΣΤΩΝΟΙΚΗΩΝΗΠΟ
40ΛΕΙΤΩΝΘΑΝΑΤΟΥΔΙΚΑΖΟΙΤΟ                
II
40ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΣΕΒΑΣΤΟΣΑΡΧΙΕ
ΡΕΥΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ  ΛΕΓΕΙ    ΦΘΟΝΟΣΨΟΓΟΣ
ΤΕΕΙΝΑΙΠΟΠΛΙΩΙΣΕΞΣΤΙΩΙΣΚΕΥΑΙΟΥΚΟΦΕΙΛΕΙΟΤΙΑΥΛΟΝΣΤΛΑΚΚΙΟΝΛΕΥ
ΚΙΟΥΥΙΟΝΜΑΞΙΜΟΝΚΑΙΛΕΥΚΙΟΝΣΤΛΑΚΚΙΟΝΛΕΥΚΙΟΥΥΙΟΝΜΑΚΕΔΟΝΑΚΑΙΠΟΠΛΙ
ΟΝΛΑΚΟΥΤΑΝΙΟΝΠΟΠΛΙΟΥΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΝΦΙΛΕΡΩΤΑΕΠΕΙΔΗΕΑΤΟΥΣΟΥΤΟΙ
45ΟΠΡΟΣΤΗΝΕΜΗΝΣΩΤΗΡΙΑΝΤΑΤΕΔΗΜΟΣΙΑΠΡΑΓΜΑΤΑΝΗΚΕΝΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙΚΑΙ
ΒΟΥΛΕΣΘΑΙΕΙΠΕΙΝΕΦΗΣΑΝΔΕΣΜΙΟΥΣΠΡΟΣΜΕΕΚΤΗΣΚΥΡΗΝΑΙΚΗΣΕΠΑΡΧΗΑΣΑ
ΑΝΑΠΕΜΦΘΗΝΑΙΕΦΡΟΝΤΙΣΕΝΤΟΥΤΟΓΑΡΕΠΟΙΗΣΕΝΣΕΞΣΤΙΟΣΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣΚΑΙΕ
ΠΙΜΕΛΩΣΛΟΙΠΟΝΕΠΕΙΔΗΤΩΝΠΡΟΣΕΜΕΚΑΙΤΑΔΗΜΟΣΙΑΠΡΑΓΜΑΤΑΑΝΗΚΟΝ
ΤΩΝΟΥΔΕΝΓΕΙΝΩΣΚΟΥΣ[..]ΟΥΤΟΔΕΕΝΤΗΙΕΠΑΡΧΗΑΙΕΙΠΑΝΕΑΤΟΥΣΠΕ
50ΠΛΑΣΘΑΙΚΑΙΕΨΕΥΣΘΑΙΦΑΝΕΡΟΝΕΠΟΙΗΣΑΝΜΟΙΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΑΣ
ΑΥΤΟΥΣΕΚΤΗΣΠΑΡΑΦΥΛΑΚΗΣΑΦΕΙΗΜΙ        ΑΥΛΟΝΔΕΣΤΛΑΚΚΙΟΝ
ΜΑΞΙΜΟΝΟΝΚΥΡΗΝΑΙΩΝΟΙΠΡΕΣΒΕΙΣΑΙΤΙΩΝΤΑΙΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝΤΟΠΩΝΗΡΚΕΝΑΙΕΝΟΙΣΚΑΙΤΟΝΩΙΗΠΟΛΕΙΣΤΟΕΜΟΝΟΝΟΜΑΥΠΕΓΡΑΨΕΝΕΩΣ
ΣΑΝΠΕΡΙΤΟΥΤΟΥΤΟΥΠΡΑΓΜΑΤΟΣΔΙΑΓΝΩΑΠΕΛΘΕΙΝΑΝΕΥΤΗΣΕΜΗΣΕΠΙΤΑΓΗΣΚΩ[.-]
55ΛΥΩ                
III
55ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΣΕΒΑΣΤΟΣΑΡΧΙΕΡΕΥΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝΙ      ΛΕΓΕΙ            ΕΙΤΙΝΕΣΕΚΤΗΣΚΥΡΗΝΑΙΚΗΣΕΠΑΡΧΗ
ΑΣΠΟΛΕΙΤΗΑΙΤΕΤΕΙΜΗΝΤΑΙΤΟΥΤΟΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΝΟΥΔΕΝΕΛΑΣΟΝΕΜΜΕΡΕΙΤΩΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΛΕΥΩΕΚΤΟΣΤ[.]ΥΤΙΩΝΟΙΣΚΑΤΑΝΟΜΟΝΗΔΟΓΜΑΣΥΝΚΛΗ
ΤΩΙΤΟΥΠΑΤΡΟΣΜΟΥΕΠΙΚΡΙΜΑΤΙΗΤΩΙΕΜΩΙΑΝΕΙΣΦΟΡΙΑΟΜΟΥΣΥΝΤΗΙΠΟΛΕΙΤΗΑΙ
60ΔΕΔΟΤΑΙ          ΚΑΙΤΟΥΤΟΥΣΑΥΤΟΥΣΟΙΣΗΑΝΕΙΣΦΟΡΙΑΔΕΔΟΤΑΙΤΟΥΤΩΝΤΩΝΠΡΑ
ΓΜΑΤΩΝΕΙΝΑΙΑΤΕΛΕΙΣΩΝΤΟΤΕΕΙΧΟΝΑΡΕΣΚΕΙΜΟΙ  ΥΠΕΡΔΕΤΩΝΕΠΙΚΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΤΩΝΤΕΛΕΙΝΤΑΓΕΙΝΟΜΕΝΑ                      
IV

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΣΕΒΑΣΤΟΣΑΡΧΙΕ
ΡΕΥΣΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ            ΛΕΓΕΙ        ΑΙΤΙΝΕΣ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΣΑΝΑΜΕΣΟΝΕΛΛΗΝΩΝΕΣΟΝΤΑΙΚΑΤΑΤΗΝΚΥΡΗΝΑΙΚΗΝΕΠΑΡΧΗΑΝ
65ΥΠΕΞΕΙΡΗΜΕΝΩΝΤΩΝΥΠΟΔΙΚΩΝΚΕΦΑΛΗΣΥΠΕΡΩΝΟΣΑΝΤΗΝΕΠΑΡΧΗΑΝΔΙΑΚΑΤΕΧΗ
ΑΥΤΟΣΔΙΑΓΕΙΝΩΣΚΕΙΝΚ[..]ΙΣΤΑΝΑΙΗΣΥΝΒΟΥΛΙΟΝΚΡΙΤΩΝΠΑΡΕΧΕΙΝΟΦΕΙΛΕΙ          
ΥΠΕΡΔΕΤΩΝΛΟΙΠΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΑΝΤΩΝΕΛΛΗΝΑΣΚΡΙΤΑΣΔΙΔΟΣΘΑΙΑΡΕΣΚΕΙΕΙΜΗΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣΗΟΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣΠΟΛΕΙΤΑΣΡΩΜΑΙΩΝΚΡΙΤΑΣΕΧΕΙΝΒΟΥΛΗΤΑΙΩΝΔΑΝΑ
ΝΑΜΕΣΟΝΕΚΤΟΥΔΕΤΟΥΕΜΟΥΕΠΙΚΡΙΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΣΚΡΙΤΑΙΔΟΘΗΣΟΝΤΑΙΚΡΙΤΗΝΔΙΔΟΣΘΑΙ
70ΟΥΚΑΡΕΣΚΕΙΕΕΚΕΙΝΗΣΤΗΣΠΟΛΕΩΣΟΥΔΕΕΝΑΕΞΗΣΑΝΟΔΙΩΚΩΝΗΟΕΥΘΥΝΩΝΕΣΤΑΙΗΕΚΕΙ
            ΝΟΣΟΠΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣΗΟΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ                                
     vacat
V

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡ  ΣΕΒΑΣΤΟΣΑΡΧΙΕΡΕΥΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣ      ΙΘ  ΛΕΓΕΙ
     vacat
ΔΟΓΜΑΣΥΝΚΛΗΤΟΥΤΟΕΠΙΓΑΙΟΥΚΑΛΟΥΙΣΙΟΥΚΑΙΛΕΥΚΙΟΥ
75ΠΑΣΣΙΗΝΟΥΥΠΑΤΩΝΚΥΡΩΘΕΝΕΜΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣΚΑΙΣΥΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥΑΝΗΚΟΝΔΕΕΙΣΤΗΝΤΩΝΤΟΥΔΗΜΟΥΤΟΥ
ΡΩΜΑΙΩΝΣΥΜΜΑΧΩΝΑΣΦΑΛΗΑΝΙΝΑΠΑΣΙΝΗΓΝΩΣΤΟΝ
ΩΝΚΗΔΟΜΕΘΑΠΕΜΠΕΙΝΕΙΣΤΑΣΕΠΑΡΧΗΑΣΔΙΕΓΝΩΝΚΑΙΤΩΙ
ΕΜΩΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΥΠΟΤΑΣΣΕΙΝΕΞΟΥΔΗΛΟΝΕΣΤΑΙΠΑΣΙΝ
80ΤΟΙΣΤΑΣΕΠΑΡΧΗΑΣΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝΟΣΗΝΦΡΟΝΤΙΔΑΠΟΙΟΥΜΕ
ΘΑΕΓΩΤΕΚΑΙΗΣΥΝΚΛΗΤΟΣΤΟΥΜΗΔΕΝΑΤΩΝΗΜΙΝΥΠΟΤΑΣΟ
ΜΕΝΩΝΠΑΡΑΤΟΠΡΟΣΗΚΟΝΤΙΠΑΣΧΙΝΗΕΙΣΠΡΑΤΕΣΘΑΙ            
VI
              ΔΟΓΜΑΣΥΝΚΛΗΤΟΥ                  
ΥΠΕΡΩΝΓΑΙΟΣΚΑΛΟΥΙΣΙΟΣΣΑΒΕΙΝΟΣΛΕΥΚΙΟΣΠΑΣΣΙΗ
85  ΝΟΣΡΟΥΦΟΣΥΠΑΤΟΙΛΟΓΟΥΣΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟΠΕΡΙΩΝ  
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡ  ΣΕΒΑΣΤΟΣΗΓΕΜΩΝ  ΗΜΕΤΕΡΟΣ
ΕΚΞΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓΝΩΜΗΣΟΕΚΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥΚΛΗΡΩΤΟΝΕΣΧΕΝ
ΑΝΕΝΕΧΘΗΝΑΙΔΙΗΜΩΝΙΠΡΟΣΤΗΝΒΟΥΛΗΝΗΘΕΛΗΣΕΝΑΝΗΚΟΝΤΩΝ      
ΕΣΤΗΝΤΩΝΣΥΜΜΑΧΩΝΤΟΥΔΗΜΟΥΤΟΥΡΩΜΑΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΝΕΔΟ
90ΞΕΤΗΙΒΟΥΛΗΙ    ΤΩΝΠΡΟΓΟΝΩΝΤΩΝΗΜΕΤΕΡΩΝΔΙΚΑΣΧΡΗΜΑΤΩΝ
⟦ΞΕΤΗ⟧Α.ΑΙΤΗΣΕΩΣΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΝΤΩΝΟΠΩΣΡΑΟΝΟΙΣΥΜΜΑΧΟΙΥ
ΠΕΡΩΝΑΝΑΔΙΚΗΘΩΣΙΝΕΠΕΞΕΛΘΕΙΝΚΑΙΚΟΜΙΣΑΣΘΑΙΧΡΗΜΑΤΑΑΦΑΙ
ΡΕΘΕΝΤΕΣΔΥΝΩΝΤΑΙΟΝΤΟΣΔΕΤΟΥΓΕΝΟΥΣΤΩΝΤΟΙΟΥΤΩΝΔΙΚΑΣ
ΤΗΡΙΩΝΕΣΤΙΝΟΤΕΒΑΡΥΤΑΤΟΥΚΑΙΑΗΔΕΣΤΑΤΟΥΑΥΤΟΙΣΔΙΟΥΣΕΓΡΑ
95ΦΗΟΝΟΜΟΣΤΩΝΕΠΑΡΧΗΩΝΜΑΚΡΑΝΑΠΕΧΟΥΣΩΝΕΚΕΣΘΑΙΜΑΡΤΥ
ΡΑΣΠΕΝΗΤΑΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣΚΑΙΤΙΝΑΣΑΣΘΝΙΣΔΙΑΝΟΣΟΝΗΔΙΑΓΗΡΑΣΑΡΕΣ
ΚΕΙΤΗΙΒΟΥΛΗΙΕΑΝΤΙΝΕΣΤΩΝΣΥΜΜΑΧΩΝΜΕΤΑΤΟΓΕΝΕΣΘΑΙΤΟΥΤΟΤΟ
ΔΟΓΜΑΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥΧΡΗΜΑΤΑΔΗΜΟΣΙΑΙΗΙΔΙΑΙΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣΑΠΑΙ
ΤΕΙΝΒΟΥΛΗΘΩΣΙΝΧΩΡΙΣΤΟΥΚΕΦΑΛΗΣΕΥΘΥΝΕΙΝΤΟΝΕΙΛΗΦΟΤΑΚΑΙΥΠΕΡ
100ΤΟΥΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΝΤΕΣΕΝΦΑΝΙΣΩΣΙΤΩΝΑΡΧΟΝΤΩΝΤΙΝΙΩΙΕΦΕΙΤΑΙΣΥΝ[.-]
ΓΕΙΝΤΗΝΣΥΓ[..]ΗΤΟΝΤΟΥΤΟΥΣΤΟΝΑΡΧΟΝΤΑΩΣΤΑΧΙΣΤΑΠΡΟΣΤΗΝΒΟΥΛΗΝ
ΠΡΟΣΑΓΑΓΕΙΝΚΑΙΣΥΝΗΓΟΡΟΝΟΥΠΕΡΑΥΤΩΝΕΡΕΙΕΠΙΤΗΣΗΣΥΝΚΛΗΤΟΥΟΝΑ[.]
ΑΥΤΟΙΑΙΤΗΣΩΣΙΝΔΙΔΟΝΑΙΑΚΩΝΔΕΜΗΣΥΝΗΓΟΡΕΙΤΩΩΙΕΚΤΩΝΝΟΜΩΝΠΑΡ
ΑΙΤΗΣΙΣΤΑΥΤΗΣΤΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΕΔΟΤΑΙ      ΩΝΑΝΕΝΤΗΣΥΝΚΛΗΤΩΙΑΙ
105ΤΙΑΣΕΠΙΦΕΡΟΥΣΙΝΑΚΟΥΣΘΩΣΙΝΟΠΩΣΑΡΧΩΝΟΣΑΝΑΥΤΟΙΣΠΡΟΣΟΔΟΝΕΙΣΤΗΝ
ΣΥΝΚΛΗΤΟΝΔΩΙΑΥΘΗΜΕΡΟΝΠΑΡΟΥΣΗΣΤΗΣΒΟΥΛΗΣΩΣΤΕΜΗΕΛΑΤΤΟΥΣΔΙΑΚΟ
ΣΙΩΝΕΙΝΑΙΚΛΗΡΟΥΣΘΩΙΕΚΠΑΝΤΩΝΤΩΝΥΠΑΤΙΚΩΝΤΩΝΗΕΠΑΥΤΗΣΤΗΣΡΩΜΗΣ
[.]ΕΝΤΟΣΕΙΚΟΣΙΜΕΙΛΙΩΝΑΠΤΟΤΗΣΠΟΛΕΩΣΟΝΤΩΝΤΕΣΣΑΡΣΟΜΟΙΩΣΕΚΤΩΝΣΤΡΑΤΗ
[.]ΙΚΩΝΠΑΝΤΩΝΤΩΝΕΠΑΥΤΗΣΤΗΣΡΩΜΗΣΗΕΝΤΟΣΕΙΚΟΣΙΜΕΙΛΙΩΝΑΠΟΤΗΣΠΟΛΕ
110[.]ΣΟΝΤΩΝΤΡΙΣΟΜΟΙΩΣΕΚΤΩΝΑΛΛΩΝΣΥΝΚΛΗΤΙΚΩΝΗΟΙΣΕΠΙΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥΓΝΩ
ΜΗΝΑΠΟΦΑΙΝΕΣΘΑΙΕΞΕΣΤΙΝΠΑΝΤΩΝΟΙΑΝΤΟΤΕΗΕΠΙΡΩΜΗΣΗΕΝΓΕΙΟΝΕΙΚΟΣΙ
ΜΕΙΛΙΩΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣΩΣΙΝΔΥΟΚΛΗΡΟΥΣΘΩΔΕΜΗΘΕΝΑΟΣΑΝΕΒΟΜΗΚΟΝΤΑΗ
ΠΛΕΙΩΕΤΗΓΕΓΟΝΩΣΗΙΗΕΠΑΡΧΗΣΗΕΠΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣΗΕΠΙΣΤΑΤΗΣΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣΣΕΙΤΟΜΕΤΡΙΑΣΗΟΝΑΝΝΟΣΟΣΚΩΛΥΗΙΤΑΥΤΗΝΤΗΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
115ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΝΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥΕΞΟΜΟΣΑΜΕΝΟΣΚΑΙΔΟΥΣΥΠΕΡΤΟΥΤΟΥ
ΤΡΕΙΣΟΜΝΥΝΤΑΣΤΗΣΒΟΥΛΗΣΑΝΔΡΑΣΗΟΣΑΝΣΥΝΓΕΝΕΙΑΙΗΟΙΚΗΟΤΗΤΙΠΡΟΣΗ
ΚΗΙΑΥΤΩΙΩΣΤΕΝΟΜΩΙΙΟΥΛΙΩΙΤΩΙΔΙΚΑΣΤΙΚΩΙΜΑΡΤΥΡΕΙΝΕΠΙΔΗΜΟΣΙΟΥΔΙΚΑΣΤΗ
ΡΙΟΥΚΩΝΜΗΑΝΑΓΚΑΖΕΣΘΑΙΗΟΝΑΝΟΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣΟΜΟΣΗΙΕΠΙΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥ
ΕΧΘΡΟΝΕΑΤΩΙΕΙΝΑΙΜΗΛΕΙΟΝΑΣΔΕΗΤΡΕΙΣΕΞΟΜΝΥΣΘΩ            ΟΙΑΝΕΝΝΕΑΤΟΥ
120ΤΟΝΤΟΝΤΡΟΠΟΝΛΑΧΩΣΙΝΕΚΤΟΥΤΩΝΑΡΧΩΝΟΣΑΝΤΟΝΚΛΗΡΟΝΠΟΙΗΣΗΤΑΙΦΡΟΝΤΙ
ΖΕΤΩΟΠΩΣΕΝΤΟΣΔΥΕΙΝΗΜΕΡΩΝΟΙΤΑΧΡΗΜΑΤΑΜΕΤΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙΚΑΙΑΦΟΥΑΝ
ΜΕΤΑΠΟΡΕΥΩΝΤΑΙΑΝΑΜΕΡΟΣΑΠΟΛΕΓΩΝΤΑΙΕΩΣΑΝΠΕΝΤΕΥΠΟΛΕΙΦΘΩΣΙΝ        
ΟΣΑΝΤΩΝΚΡΙΤΩΝΤΟΥΤΩΝΠΡΙΝΑΝΚΡΙΘΗΙΤΟΠΡΑΓΜΑΑΠΟΘΑΝΗΙΗΑΛΛΗΤΙΣΑΙΤΙΑΔΙΑΚΩΛΥ
ΣΗΑΥΤΟΝΚΡΙΝΕΙΝΟΥΑΝΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣΔΟΚΙΜΑΣΘΗΙΟΜΟΣΑΝΤΩΝΠΕΝΤΕΑΝΔΡΩΝΤΩΝΕ
125ΚΤΗΣΒΟΥΛΗΣΤΟΤΕΟΑΡΧΩΝΠΑΡΟΝΤΩΝΤΩΝΚΡΙΤΩΝΚΑΙΤΩΝΤΑΧΡΗΜΑΤΑΜΕΤΑΠΟΡΕΥ
ΟΜΕΝΩΝΚΑΙΤΟΥΤΟΥΠΑΡΟΥΑΝΜΕΤΑΠΟΡΕΥΩΝΤΑΙΕΠΙΚΛΗΡΟΥΣΘΩΕΚΤΟΥΤΩΝΤΩΝ
ΑΝΔΡΩΝΟΙΑΝΤΗΣΑΥΤΗΣΤΑΞΕΩΣΩΣΙΝΚΑΙΤΑΣΑΥΤΑΣΑΡΞΑΝΤΣΑΡΧΑΣΗΝΑΝΤΥ
ΧΗΑΡΞΑΣΕΚΕΙΝΟΣΕΙΣΤΟΥΤΟΝΤΟΠΟΝΕΠΙΚΛΗΡΟΥΤΑΙΕΦΩΙΜΗΕΠΙΚΛΗΡΩ
ΣΕΤΑΙΑΝΔΡΑΟΝΚΛΗΡΟΥΣΘΑΙΚΑΤΑΤΟΥΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΤΟΥΤΩΤΩΔΟΓΜΑΤΙΤΗΣΥΝ
130ΚΛΗΤΩΟΥΚΕΞΕΣΤΙΝ          ΟΙΔΕΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣΚΡΙΤΑΙΠΕΡΙΤΟΥΤΩΝΜΟΝΟΝΑΚΟΥΕ
ΤΩΣΑΝΚΑΙΔΙΑΓΕΙΝΩΣΚΕΤΩΣΑΝΠΕΡΙΩΝΑΝΤΙΣΕΥΘΥΝΗΤΑΙΔΗΜΟΣΙΑΙΗΙΔΙΑΙΝΕ
ΝΟΣΦΙΣΜΕΝΟΣ          ΚΑΙΟΣΟΝΑΝΚΕΦΑΛΑΙΟΝΧΡΗΜΑΤΟΣΟΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣΑΠΟΔΕ
ΞΩΣΙΝΑΠΕΝΗΝΕΧΘΑΙΕΑΥΤΩΝΙΔΙΑΔΗΜΟΣΙΑΙΤΟΣΟΥΤΟΝΑΠΟΔΙΔΟΝΑΙΚΕΛΕΥΕΤΩ
ΣΑΝΕΦΩΙΕΝΤΟΣΤΡΙΑΚΟΝΤΑΗΜΕΡΩΝΟΙΚΡΙΤΑΙΚΡΙΝΟΥΣΙΝ          ΟΥΣΑΝΔΕΗΥΠΕΡ
135ΤΟΥΤΩΝΔΙΑΓΕΙΝΩΣΚΕΙΝΚΑΙΓΝΩΜΗΝΑΠΟΦΑΙΝΕΣΘΑΙΟΥΤΟΙΜΕΧΡΙΟΤΟΥΑΝΔΙΑΓΝΩΣΙΝΚΑΙ
ΤΗΝΓΝΩΜΗΝΑΠΟΦΗΝΩΝΤΑΙΠΑΣΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑΣΕΚΤΟΣΙΕΡΩΝΔΗΜΟΣΙ
ΩΝΠΑΡΙΣΘΩΣΑΝ          ΑΡΕΣΚΕΙΝΔΕΤΗΙΒΟΥΛΗΙΤΟΝΑΡΧΟΝΤΑΤΟΝΤΗΝΚΛΗΡΩΣΙΝ
ΤΩΝΔΙΚΑΣΤΩΝΠΟΙΗΣΑΝΤΑΗΕΙΜΗΟΥΤΟΣΔΥΝΑΙΤΟΤΩΝΥΠΑΤΩΝΤΟΝΤΕΠΡΟΗΓΟΡΟΥΝ
ΤΑΤΑΥΤΗΣΤΗΣΔΙΑΙΤΗΣΠΡΟΙΣΤΑΣΘΑΙΚΑΙΚΑΤΑΓΓΕΛΙΝΜΑΡΤΥΣΙΝΤΟΙΣΕΠΙΤΗΣΙΤΑ
140ΛΙΑΣΟΥΣΙΝΕΟΥΣΙΑΝΔΙΔΟΝΑΙΕΦΩΙΤΩΙΜΕΝΙΔΙΑΙΤΙΜΕΤΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΙΜΗΠΛΕΙΟ-   
ΣΙΝΠΕΝΤΕΤΟΙΣΔΕΔΗΜΟΣΙΑΙΜΗΠΛΕΙΟΣΙΝΕΚΑΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΙΕΠΙΤΡΕΨΕΙ                    
ΟΜΟΙΩΣΑΡΕΣΚΕΙΝΤΗΙΒΟΥΗΙΚΡΙΤΑΣΟΙΑΝΕΚΤΟΥΤΟΥΤΟΥ                                                  
ΛΑΧΩΣΙΝΚΑΘΟΑΝΑΥΤΩΝΕΚΑΣΤΩΙΔΟΞΗΙΑΝΑΦΑΝΔΟΝΟ                                            
ΑΠΟΦΑΙΝΕΣΘΑΙΚΑΙΟΑΝΟΙΠΛΕΙΟΥΣΑΠΟΦΗΝΩΝΤΑΙΕΑΝ                                              

Apparatus

5: ΗΔΙ
8: ΑΠΩΛΥΡ
12: ΤΙΜΟΡ
16: ΗΛΕ
17: ΗΛΕ, ΧΟΝΥΑ
28: ΑΚΑ
29: ΟΥΥΕ
34: ΥΟ, ΟΝΥΕΣ
49: ΟΥΣΠΟΥ
69: ΝΑΣ
70: ΕΣ
95: ΕΑΚΕΣ
108: ΡΕΣ
118: ΛΚ
119: ΤΛΕΙ
127: ΤΑΣ
139: ΛΑΙΝ
140: ΕΣΟΥ
141: ΑΕΚΑ
142: ΒΟΥΑΗΙ lapis

English translation

Translation source:

(I.)

Emperor Caesar Augustus, pontifex maximus, holding the tribunician power for the seventeenth time, saluted imperator for the fourteenth time, proclaims: Since I find that in the province of Cyrene there are altogether 215 Roman citizens of every age whose census rating is 2,500 denarii or more, and that the jurors are drawn from this number in which several cliques are known to exist, and since the delegations coming from the cities of the province have complained that these cliques are unfair to Greeks in capital crimes, when the same people act as prosecutors and as witnesses for each other in turn, and since I myself have learned that some innocent persons have been overwhelmed in this way and have suffered the death penalty, until the Senate decides on this point or I myself find some better remedy, it appears to me that the governors of Crete and Cyrene will do wisely and fittingly, if they appoint in the province of Cyrene an equal number of jurors from both Greeks and Romans of greatest wealth and not less than twenty-five years of age, having a census rating and property of not less than 7,500 denarii, if a sufficient number of such men can be found, or, if the number of jurors to be placed on the album cannot be provided in this way, they shall post as jurors citizens who have the half of this amount of wealth and not less than half to sit on capital cases involving Greeks. If a Greek is brought to trial, he shall have the right, on the day before his accuser speaks, to determine whether he wishes his jury to be all Roman or half Greek. If he chooses the latter, then an equal number of balls shall be assigned to each Greek and Roman and their names shall be written on them. The names of the Romans shall be drawn by lot from one urn, and those of the Greeks from the other, until a panel of twenty-five is drawn from each group. The prosecutor, if he wishes, may reject one from each group; the defendant may reject three in all, provided that he does not reject all Roman or all Greek. Then the remainder shall be set aside for jury duty. They shall be separated for voting and shall cast their votes separately, the Romans in one urn, the Greeks in another. Then, when the votes are counted separately, whatever the majority declare the governor publicly shall pronounce as the verdict. Since for the most part relatives of the deceased do not suffer an unjust death to remain unavenged and since it is un1ikely that Greek accusers for relatives or fellow citizens who have been slain will be lacking in exacting punishment from the accused, it appears to me that the governors of Crete and Cyrene will do rightly and properly, if they do not permit in the province of Cyrene a Roman to accuse a Greek for the murder of a Greek man or woman, unless some Greek who has been granted Roman citizenship brings an action for the death of some kinsman or fellow citizen.

(II)

Emperor Caesar Augustus, pontifex maximus, holding tribunician power for the seventeenth time, proclaims: Pub1ius Sextius Scaeva must not be subjected to censorous abuse, since from the province of Cyrene, he provided that Aulus Stlaccius Maximus, son of Lucius, Lucius Stlaccius Macedo, son of Lucius, and Publius Lacutanius Phileros, freedman of Publius, should be sent to me under bonds, when these persons declared that they knew something pertaining not only to my safety, but also to the public interest, and that they wished to give this information. In this matter Sextius has acted properly and with care. However, since they know nothing that concerns me or the public interest and have openly admitted that they were deceived and deluded when they made their statements in the province, I have freed and dismissed them from custody. But since envoys from Cyrene accuse Aulus Stlaccius Maximus of having removed statues from public places, among them one on whose base the city has inscribed my name, I forbid him to leave Rome without my permission, until I make a decision on this matter.

(III)

Emperor Caesar Augustus, pontifex maximus, holding the tribunician power for the seventeenth time, proclaims: If any persons from the province of Cyrene have been honored with Roman citizenship I command that they nonetheless shall discharge their compulsory public services among the body of the Greeks in their proper turn, except those persons to whom by a law or by a decree of the Senate, by my father's or my own decree, the citizenship was granted with exemption from taxation. It is my pleasure that these same persons, to whom exemption from taxation has been granted, shall be immune in respect to the property in their possession at that time, but that they shall pay taxes on all property that they later acquired.

English translation

Translation source: Berthelot, 2018

III. The Emperor Caesar Augustus with tribunician powers for the seventeenth time declares: If any from the province Cyrenaica have been honoured with (Roman) citizenship, I order that they, nonetheless, contribute to the local corporal liturgies as Greeks; except for those who, by a law, a decree of the Senate or a decision of either my father or myself, have been granted immunity together with (Roman) citizenship. And it pleases me that these to whom immunity has been granted are exempted from paying taxes on the properties which they had at that moment. However, they shall pay for those acquired in the future.

English translation

Translation source: Roman Statutes, 1961

(IV)

Emperor Caesar Augustus, pontifex maximus, holding the tribunician power for the seventeenth time, proclaims: Except for suits involving the death penalty, which the governor himself shall conduct and upon which he shall pronounce judgment, or for which he shall appoint a panel of jurors, in suits which arise between Greeks in the province of Cyrene for all other matters, it is my pleasure that Greeks shall be appointed as jurors, unless the accused or the defendant wishes to have Roman citizens as jurors, but for those to whom Greeks are given by this my decree it is my pleasure that no juror shall be appointed from that city to which the plaintiff or the defendant also belongs.

(V)

Emperor Caesar Augustus, pontifex maximus, holding the tribunician power for the nineteenth time, proclaims: I have resolved to forward to the provinces the decree of the Senate passed in the consulship of Gaius Calvisius and Lucius Passienus, when I was present and joined in drafting the decree which pertains to the security of the allies of the people of Rome, that all persons for whom we provide may know of the decree; and I have resolved to attach it to my edict, that to all those persons living in the provinces may be clear the great concern which I and the Senate have, that no one of our subjects may suffer any unfair treatment or may be subjected to unfair exactions.

(VI)

Decree of the Senate. Whereas Gaius Calvisius Sabinus and Lucius Passienus Rufus, the consuls, said "Whereas in accordance with the decision of his advisory council chosen by lot from the Senate, Emperor Caesar Augustus, our prince, wished us to bring before the Senate these matters which pertain to the security of the allies of the Roman people," the Senate voted as follows: Although our forefathers established courts for the recovery of property, that our allies more easily might bring suit and recover property of which they had been wrongfully deprived, since the nature of such trials sometimes proved most burdensome and inconvenient for the very persons for whom the law was devised, to drag from distant provinces witnesses who were impoverished or who in some cases were weak in health or infirm from old age, it is the pleasure of the Senate that if, after this decree of the Senate has been enacted, any of our allies shall wish to recover property that has been exacted either publicly or privately, provided that the person accused is not also being brought to trial on a capital charge, they shall appear before one of the magistrates who is empowered to summon the Senate and shall state their case. The magistrate shall bring them immediately before the Senate and shall appoint whatever advocate they request to speak on their behalf to the Senate. He shall not act as advocate against his will if by law he is given the right to decline this compulsory public service. That the charges which they lay before the Senate may have a judicial hearing, the magistrate who gives them audience to the Senate shall select by lot on that same day, in the presence of the Senate when not less than 200 are present, four from all the consulars in Rome or within twenty miles of the city. Likewise from all those persons of praetorian rank in Rome or within twenty miles of the city he shall select three. Likewise he shall select two from the rest of the senatorial order or from all those persons who have the right to vote in the Senate, who may be in Rome at that time or within twenty miles of the city. But he shall select by lot no person who is seventy years of age or older, or is serving in some magistracy or office, or is presiding over a court of justice, or is curator for the distribution of grain, or is prevented by illness from performing this compulsory public service, after he has taken oath to that effect in the Senate and has given three members of the Senate to swear to his incapacity, or is a cognatic or agnatic kinsman of the defendant, so that he is exempted by the Julian Law on judiciary matters from testifying as a witness in public court against his will, or if the defendant takes oath in the presence of the Senate that such a person is his personal enemy, provided that he does not reject more than three in this way. When nine persons have been selected by lot in this way, the magistrate who drew the lots shall provide that in the next two days the plaintiffs and the defendants shall reject in turn, until five are left. If any of these jurors dies before the issue is decided or if anyone of them is prevented for any other reason from sitting in judgment, whose reason is approved by five senators under oath, then the magistrate in the presence of the jurors, the prosecutors, and the defendant shall select by lot from those persons who are of the same rank and have held the same magistracies as the man whose place is to be filled, provided that the lot does not fall on one who is ineligible to serve in a case against the accused by this decree of the Senate. The jurors thus chosen shall hear and shall decide only on those matters which the defendant is accused of having appropriated, whether in his official or his private capacity and whatever amount of property the plaintiffs prove have been taken from them publicly or privately, so shall the jurors order to be restored, on condition that they give their judgment within thirty days. Those persons whose duty it is to determine this matter and to give judgment shall be exempt from all other compulsory public service, except state religious ceremonial, until they judge and render their decision. It is the pleasure of the Senate that the magistrate who drew the lots for the jurors shall preside over the hearing or, if it is impossible for him to do so, the ranking consul, and he shall be given power to summon witnesses who are in Italy: for the plaintiff, whose claim is for private reparation, not more than five; for official reparation, not rnore than ten. Likewise it is the pleasure of the Senate that the jurors who may be chosen by lot in accordance with this resolution of the Senate, shall declare their opinion openly, as seems to each, and whatever the majority declare shall be binding.

Latin translation

Translation source:

I. Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, imperator quartum decimum, dicit: Cum inueniam Romanos omnes in ea quae est circa Cyrenen provincia ducentos et quindecim, cuiusuis aetatis, duorum millium et quingentorum denariorum uel maiorem censum habentes, ex quibus sunt iudices, atque in his ipsis existere quasdam factiones legationes ciuitatum prouinciae questae sint, quae opprimant Graecos in capitalibus iudiciis, iisdem uicissim accusantibus testimoniaque inuicem perhibentibus, et ego ipse cognouerim innocentes quosdam hoc modo uexatos et usque ad supremum adductos supplicium, donec senatus de hac re consuluerit aut ego ipse melius reppererim aliquid, uidentur mihi bene et conuenienter acturi qui Cretensem et Cyrenaicam prouinciam obtinebunt proponentes in ea quae est circa Cyrenen prouincia parem numerum Graecorum iudicum amplissimis ex censibus ac Romanorum, neminem minorem quinque et uiginti annis, neque Romanum neque Graecum, neque minorem habentem censum et rem familiarem, si copia huiusmodi uirorum sit, denariorum septem millium et quingentorum aut, si hoc modo non possit compleri numerus iudicum qui proponi debent, dimidium et non minorem censum habentes proponant iudices in capitalibus Graecorum iudiciis. Si autem Graecus iudicandus pridie quam accusator coeperit dicere, potestas cum ei data sit eligendi utrum omnes uelit iudices sibi Romanos esse an dimidios Graecos, eligat dimidios Graecos, tunc aequatis pilis et inscriptis in ipsis nominibus, ex altera urna Romanorum nomina, ex altera Graecorum sortitor, donec ex utroque genere uiceni quini impleantur, quorum singulos ex utroque genere accusator, si uelit, reicito, tres ex omnibus reus, dummodo ne Romanos omnes neue Graecos omnes reiciat. Dein ceteri omnes ad sententias ferendas dimittuntor atque ferunto seorsum in alteram sitellam Romani sorticulas, seorsum Graeci in alteram; deinde, facta seorsum numeratione utrinque sorticularum, quod maior pars omnium iudicauerit, hoc palam praetor pronuntiato. Et cum iniustas mortes plerumque propinqui mortuorum non inultas sinant, et probabile sit non defuturos reis Graecos accusatores uindictam pro mortuis propinquis uel ciuibus acturos, recte conuenienterque mihi uidentur acturi quicumque Cretae et Cyrenarum praetores erunt, si in ea quae est circa Cyrenen prouincia, ob Graeci, maris feminaeue, caedem non admittant accusatorem Romanum Graeci, praeterquam si quis ciuitate Romana honoratus de caede propinqui uel ciuis sui agat. II. Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Inuidiae et uituperationi esse Publio Sextio Scaeuae non debet, quod Aulum Stlaccium Luci filium Maximum et Lucium Stlaccium Luci filium Macedona et Publium Laquitanium Publi libertum Philerota, cum se ipsos hi quod ad meam salutem et publicam rem pertineret scire et cupere denuntiare dixerint, uinctos ad me ex Cyrenaica prouincia mittendos curauit: hoc enim fecit Sextius recte et diligenter. Ceterum cum rerum ad me pertinentium et publicam rem nihil cognoscant, hoc uero quod in prouincia dixissent, se ipsos delusos et deceptos esse manifestum fecerint mihi, liberatos eos ex custodia dimitto. Aulum uero Stlaccium Maximum, quem Cyrenensium legati accusant statuas ex locis publicis, in quibus et illam cui ciuitas meum nomen subscripsit, sustulisse, donec de hac re cognouerim, quin discedat iniussu meo prohibeo. III. Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Si quidam ex Cyrenaica prouincia ciuitate honorati sint, hos nihilominus muneribus pro rata fungi in corpore Graecorum iubeo, exceptis iis quibus ex lege senatusue consulto patris mei meoue decreto tributorum immunitas una cum ciuitate data fuerit : hosque ipsos, quibus tributorum immunitas data fuerit, harum rerum esse immunes, quas tunc habuerint, placet mihi, de postea acquisitis omnibus munera subire. IV. Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Quaecumque controuersiae inter Graecos erunt in Cyrenaica prouincia exceptis reis capitis, de quibus qui prouinciam obtinebit ipse cognoscere statuere uel consilium iudicum dare debet, de ceteris rebus omnibus Graecos iudices dari placet, nisi is unde petitur quiue accusatur ciues Romanos iudices habere uelit. Inter eos uero quibus hoc edicto meo Graeci iudices dati erunt, iudicem dari non placet ex illa ciuitate neminem, ex qua actor accusatorue erit aut ex qua ille unde petitur quiue accusatur. V. Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XIX dicit: Senatus consultum, Gaio Caluisio et Lucio Passieno consulibus factum, me praesente unaque inscripto, quod pertinet ad populi Romani sociorum securitatem, ut omnibus sit notum, quibus prouidemus, mittere in prouincias statui et meo edicto subicere, ex quo manifestum erit omnibus prouincias habitantibus, quantam curam habemus et ego et senatus, ne quis nobis subiectorum contra debitum patiatur quid uel exigatur. VI. Senatus consultum. Quod Gaius Caluisius Sabinus Lucius Passienus Rufus consules uerba fecerunt: ‘ De quibus rebus Imperator Caesar Augustus princeps noster ex consilii sententia, quod ex senatu sortitum habuit, referri per nos ad senatum uoluit, pertinentibus ad sociorum populi Romani securitatem ’, senatus censuit : Cum maiores nostri iudicia de pecuniis repetundis lege constituerint, ut facilius socii iniurias quascumque perpessi sint persequi et recuperare ademptas pecunias possint, cumque genus eiusmodi iudiciorum interdum grauissimum et molestissimum sit eis, quorum causa scrippta lex est, cum ex prouinciis longe distantibus trahantur testes pauperes homines et quidam inualidi morbo uel senectute, placet senatui : Si quidam sociorum post hoc senatusconsultum factum pecunias publice uel priuatim exactas repetere uelint, praeterquam si capite accusent ( illum ) qui exegerit, et propterea adierint et indicauerint magistratuum alicui, cui cum senatu agere liceat, hos magistratum quam celerrime in senatum inducere et patronum, qui pro eis in senatu loquatur, quem ipsi postulauerint, dare ; inuitus autem ne patrocinator, cui ex legibus recusatio huius muneris data sit. Qui in senatu causas proferant ut audiantur, magistratus qui ipsis aditum in senatum dederit, eodem die, praesente senatu, ita ut non minus ducentis adsint, sortitor ex omnibus consularibus, qui in ipsa Roma intraue uiginti millia ab urbe sint, quattuor, item ex praetoriis omnibus, qui in ipsa Roma intraue uiginti millia ab urbe sint, tres, item ex ceteris senatoribus quibusue in senatu sententiam dicere licet omnibus, qui tunc uel Romae propiusue uiginti millia urbem sint, duos ; sortitor autem neminem qui septuaginta pluresue annos natus sit, uel in magistratu imperioue constitutus, uel praeses iudicii uel curator frumenti dandi uel quem morbus impediat quin hoc munere fungatur, cum coram senatu per iusiurandum se excusauerit dederitque propter hoc tres iuratos senatus uiros, vel qui affinitate cognationeue ei ( a quo pecuniae repetantur ) coniunctus sit, ut lege Iulia iudiciaria testimonium dicere in publico iudicio inuitus cogi nequeat, uel quem reus iuret in senatu inimicum sibi esse ; ne plures autem quam tres per iusiurandum recusato. Qui nouem hoc modo sorte lecti sint, ex his magistratus, qui sortitionem fecit, curato ut in diebus duobus, qui pecunias repetunt et is unde repetunt uicissim iudices reiciant, donec quinque relinquantur. Quicumque horum iudicum, priusquam iudicata res sit, mortuus sit vel alia quaedam causa ipsum impediat quin iudicet, cuius recusatio probata sit per iusiurandum quinque uirorum ex senatu, tunc magistratus, praesentibus iudicibus et iis qui pecunias repetunt et eo unde repetunt, subsortitor ex his uiris, qui eiusdem ordinis sint iisdemque functi magistratibus, quibus functus sit ille in cuius locum sorte legitur, dum ne sorte sublegatur uir, quem sortiri in eius causa, qui accusetur, hoc senatusconsulto non liceat. Creati autem iudices de his rebus solum audiunto et cognoscunto, quae quis accusetur publice uel priuatim auertisse ; et quantam pecuniae summam accusatores probauerint ablatam fuisse sibi priuatim publiceue, tantam reddere iubento, ita ut intra triginta dies iudices iudicent. Quos de his rebus cognoscere et sententiam dicere oportebit, hi, donec cognouerint et sententiam dixerint, quouis munere publico exceptis sacris publicis immunes sunto. Placere senatui magistratum, qui sortitionem iudicum fecerit, aut, si hic nequeat, consulum qui priorem locum obtinebit, huic iudicio praeesse et denuntiandi testibus qui in Italia sunt potestatem acere, ita ut illi, qui priuatim repetit, ne pluribus quam quinque, illi qui publice ne pluribus quam decem denuntiare liceat. Item placere senatui iudices, qui ex hoc ( S. C. ) sorte lecti sint, secundum quod cuique eorum uideatur, palam pronuntiare, et, quidquid maior pars pronuntiauerit, ualere.

Commentary

In these edicts Augustus regulates the senatorial province of Cyrene, (I) providing for mixed courts in the province, (II) pronounces judgment on three citizens sent to him for a hearing, (III) refuses immunity to Greeks of the province who obtain Roman citizenship unless the privilege is stated expressly in the grant, (IV) prescribes the nature of the court to try disputes of Greek residents, and with the Senate (V-VI) establishes a new procedure for the trial of provincial governors. (Johnson, op.cit.).

There is an extensive literature discussing the content. On its location see Marengo, loc.cit.

Bibliography: Oliverio, 1927c 13-68, whence AE 1927.166, SEG 9.8; De Visscher, 1939 , whence Robert, Bulletin Épigraphique, 1940.560, Riccobono, 1941, 68 with Latin translation by Oliverio. For bibliography to 1940 see De Visscher, 1940, 13f, whence Robert, Bulletin Épigraphique, 1941.180, and since then SEG 14.888; SEG 16.866; SEG 18.728, PHI 324432; SEG 20.704; SEG 30.1824; SEG 38.1873; SEG 38.1888; SEG 39.1719; SEG 41.1692; SEG 45.2296; SEG 46.2203; SEG 46.2350; SEG 47.2355; SEG 51.1427; SEG 55.2053; SEG 56.2028. Discussed, whence A. Blanco Pérez in Berthelot, 2018.For a full bibliography see the Roman Law Library, at Grenoble. See also Marengo, 1988, 92-3; mentioned Kenrick, 2013, 242.
Text constituted from: Transcription (Reynolds).

Images

   Fig. 1. Lines 1-47 (Department of Antiquities, D 44)

   Fig. 2. Lines 83-134 (Department of Antiquities, D 46)

   Fig. 3. Lines 112-144 (Department of Antiquities, D 47)

   Fig. 4. Face (2008, H.Walda)

   Fig. 5. Face, upper part (2008, H.Walda)

   Fig. 6. Face, central part (2008, H.Walda)

   Fig. 7. Face, lower part (2008, H.Walda)